Generalforsamling 2019

Referat af Generalforsamling i Kom I Gang d. 5. marts 2019.
Tilstede: 24 deltager.
1. Valg af dirigent.
Torben Borch.
2. Valg af referent.
Bente Dahl.
3. Aflæggelse af beretning v/formand.
Kirsten Rasmussen bød velkommen.
Spændende år.
Tak fordi I støtter op om vores arrangementer
Hjertekursus med 25 deltagere. Hvis der er nogle, der ikke kom med på første kursus, skal I komme og sige til, så kan vi lave flere kurser – og det behøver ikke at være førstehjælp.
”Hold hjernen frisk” med start i Philips Parken og inden døre i Sundheds Center Amager.
DGI var arrangør. Før start skulle alle igennem en test med vejning og udholdenhedsprøve – 12 uger senere skulle man så testes igen og til manges overraskelse var der sket store fremskridt. Hele arrangementet gik ud på at sammenligne os med aktive mennesker i andre europæiske lande.
Frivillighedens dag afholdes altid den sidste fredag i september, hvor vi deltager med en bod, hvorfra vi er synlige og uddeler nogle flyers og frugt + snakker med dem, der har lyst til at høre om vores forening.
Anne fra ”Hold hjernen frisk” stod for ”Spring forbi” på Nørrebro og havde nogle af vores flyers med til uddeling, da der ikke var nogen fra bestyrelsen, der havde mulighed for at deltage.
T-shirt med vores logo, vi har stadig flere til salg.
I søndags havde vi et samarbejde med DGI seniorer intro kursus, hvor vi blev præsenteret for bl.a. Smart træning, Hold hjernen frisk, Gå fodbold, Ringo, Bowls og meget andet spændene og sjovt.
Det hele foregik i Grøndals Centeret.
DGI har samarbejde med Københavns Kommune om Demens, og de vil gerne komme og fortælle (kursus) for gymnaster, pårørende og instruktører om at tackle demens 26/3 kl. 17.00 Sundhedshus Amager, så vi har mulighed for at træde til, hvis vi får mistanke om demens.
Vi har fået brev fra Københavns Kommune om at vi fremover skal betale for at leje hallerne. Pt. vil det være ca. 3.600,- kr. pr. år. Sidste år var prisen meget højere. Det gælder ikke for Sundheds husene de vil fortsat være gratis.
Spørgsmål: ville det hjælpe hvis instruktørerne fik løn for at deltage på de kurser?
Debat – mange af vores instruktører er studerende og har nok ikke noget tid til mere. Vores voksne instruktør vil gerne deltage i kurser.
Det kunne også betragtes som interessetimer.
En kommentar fra salen med ros til ”Hold hjernen frisk”
Beretningen godkendt.
4. Forelæggelse af regnskab samt budget v/kassereren.
Inge gennemgik regnskabet, som er vedhæftet.
Nina fra Vanløse: Spørgsmål der har været rift om t-shirt, hvor mange er der købt og hvor mange er der solgt?
Bente Nielsson: Materiale indkøb til Sundbyøster Hallen, det er nogle enorme beløb, der står på over 50.000,- kr. til de to haller på to år.
Kirsten svarede: Det er dels nyanskaffelser, kasser til materiel og redskaber, som desværre er blevet stjålet et par gange, hvorefter vi skulle købe nyt igen og investere i dyre hængelåse, så vi forhåbentlig kan beholde vores ting.
Bente Nielsson: Den post, der heder ”medie udgifter”, er det den, det der tidligere hed telefon penge?
Inge svarede: Ja, det er telefon, internet og sms sendt gennem Conventus, hvor en sms koster 35 øre.
Frits Meiniche: Hvordan er det store underskud opstået?
Torben Rasmussen gennemgik indkøb af bluserne og salget af samme, der af underskud.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Budget:
Inge gennemgik budgettet, som er vedhæftet.
5. Behandling af indkomne forslag:
Første forslag fremlægges af Bente Nielsson fra Vanløse:
Bortfald af 150,- kr. i indmeldelses gebyr.
Bestyrelsen svarer: Vi betaler 480,- pr. halv år. Nu betaler nye deltager 150,- kr. i indmeldelsesgebyr og aftaler prisen for resten af året med bestyrelsen.
Frits Meiniche: Jeg vil gerne støtte bestyrelsen i den nuværende ordning.
Grethe fra Amager: Jeg kender flere, der ikke har en computer og skal ned i banken og skal betale 40,- kr. i porto for hver indbetaling, de har valgt at lægger de to indbetalinger sammen.
Inge svarede, at det er ok.
Bente N. Vanløse: Jeg har flere, der synes det er mange penge der skal betales, kontingentet er også steget lidt og vi har fået færre timer. Nu har det kørt i to år med indmeldelses gebyr.
Peter Hansen Amager: Hvor mange er der kommet og hvor mange penge drejer det sig om?
Inge svarede: Ifølge regnskabet er der indbetalt 3.000,- kr. i indmeldelse gebyr = 20 nye motionister.
Bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med emnet.
Andet forslag er fra Yvonne, der ikke var til stede ved generalforsamlingen. Yvonne forslår at tilskud til sommer og juleafslutning genindføres og at der gives større tilskud til frugt.
Kirsten svare: Frugt indkøberne på alle hold, er velkommen til at kontakte bestyrelsen for at få forhøjet frugtpenge, indenfor rimelighedens grænser.
Debat om tilskud til afslutningerne, forskellige meninger om der skal gives 50,- kr. pr. person i tilskud til afslutninger. Vi kom ikke frem til nogen enighed.
Flere fra Vanløse gav udtryk for at mange af deres fordele bliver taget fra dem.
6. Fastsættelse af kontingent.
Frits Meiniche spurgte om, hvordan generalforsamlingen kan fastsætte kontingentet. Torben Rasmussen læser op af vedtægterne, hvor der står at kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling.
Debat om hjemmesiden, idet der var tvivl om, hvor man kunne finde div. information og referater. Flere ved ikke, at vi har en hjemmeside og savner information om, hvor de kan finde oplysninger om Kom I Gang.
Kontingentet er uændret.
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 4:
Inge Melcher, kasserer - Genvalgt
Inge Uldam - Genvalgt
Niels Jørgen Nielsen – Genvalgt.
Suppleant Torben Borch – Genvalgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
på valg er:
Torben Rasmussen - Genvalgt
Jan Pedersen – ønsker ikke genvalg.
Peter Hansen – Valgt.
9. Eventuelt.
Spørgsmål til medieudgift.
Bente, instruktør i Sundbyøster Hallen, foreslog, at vi kan tage nogle redskaber med til Frivillighedsdagen, så vi kan vise hvad det er vi laver. Bente har et ønske om, at vi ”udvider” med ”bedste håndbold / fodbold”, hvor man kun gå – man må ikke løbe.
Når det bliver effektueret, bliver det torsdag formiddag.