Vedtægter for Kom I Gang

Vedtægter for Kom I Gang

Vedtægter for Kom I Gang

§1.
Foreningens navn er Kom I Gang. Dens hjemsted er København.

§2.
Foreningens formål: Er for borgere i København med livsstilssygdomme/sygdomme, som f.eks. gigt, diabetes, har eller har haft en kræftsygdom, hjertesygdom m.v., eller bare trænger til noget motion.

Formålet er også, at give fysisk inaktive mulighed for at dyrke idræt sammen med ligestillede.

Formålet er også at samarbejde med Københavns Kommune inden for disse områder for kroniske lidelser, samt forebyggelse af samme.

§3.
Foreningen er tilknyttet DGI Storkøbenhavn og er dermed undergivet landsdelsfor-eningens vedtægter.

§4.
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand (eventuelt næst-formand), kasserer, sekretær samt yderligere 3 medlemmer.

(Hvis næstformand vælges: Vælges kun 2 menige bestyrelsesmedlemmer).
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, hvor formand, sekretær samt et menigt medlem vælges i lige årstal og eventuel næstformand, kasserer og et (eventuelt 2 menige medlemmer) vælges i ulige årstal.

1 - 2 suppleanter vælges for et år ad gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendig.
Stk. 5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen.

Stk. 6. Trænere og instruktører har ret til at udpege en medarbejderrepræsentant, som vil stå for kontakten til og fra bestyrelsen, og som kan få foretræde for bestyrelsen på møder og generalforsamling. En medarbejderrepræsentant har tavshedspligt og må kun referere dét, der aftales fra møderne.

§5.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§6.
Som henholdsvis aktive og passive medlemmer kan optages voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

§7
Stk.1. Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af indmeldelsesgebyr på 150 kr. samt kontingent frem til slut af første halvårs- eller slut af andet halvårsperiode.Ved indmeldelse oplyses de af foreningen udbedte oplysninger: Navn – adresse – telefon-nummer - e-mailadresse samt eventuel fødselsdato.
Stk.2.
Hvis indmeldelse sker midt i et halvårsperiode, aftales kontingentet til enhver tid med bestyrelsen. (Kontingentet er p.t. 480 kr. pr. halvår).

§7a.
Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kon-tingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Udmeldelsen har virkning fra et nyt halvår.
Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende ordinære generalforsamling.

§8.
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, og betales 2 x årligt pr. den 1. januar og pr. den 1. august.
(Kontingentet er p.t. 480 kr. pr. halvår).

§9.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes inden april måned og varsles skriftligt pr. brev/e-mail mindst 4 uger før afholdelsen.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen.
Stk. 3. Alle medlemmer har stemmeret.
Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af formand og referent.

§10.
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.
3. Aflæggelse af beretning.
4. Forelæggelse af regnskab samt budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse i henhold til §4:

    a) (lige årstal): Valg af formand, sekretær, 1 menigt bestyrelsesmedlem.

    b) (ulige årstal): Valg af næstformand, kasserer, 1 menigt bestyrelsesmedlem.

        (eventuelt 2 menige, hvis ikke der vælges næstformand.)
    c) (hvert år): Valg af 1 - 2 suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

§10a.

Hvis der skulle være stemmelighed ved afstemning på et bestyrelsesmøde, vil formandens stemme veje tungest, så afgørelsen falder til dennes afgørelse.

 

 

§11.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§12.
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Senest en måned før afholdelse af generalforsamling afgiver kasseren driftsregnskab og status til revisor.

§13:
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og eventuelt en suppleant for denne. Revisor skal hvert år i december måned gennemgå det samlede regnskab. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§14.
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue til:
Ronald McDonalds Hus, Juliane Maries vej 12, 2100 København Ø.
Godkendt den 20. november 2012.
Formand: Ole Søren Andersen Dirigent: Lone Bach.

 

 

Vedtægter er blevet revideret og ændret på den ordinære generalforsamling den 9. februar 2016.

Formand: Jan Jørgen Petersen   

Dirigent: Tom Jensen

Vedtægter er blevet revideret og ændret på den ordinære generalforsamling den 21. februar 2017.

Formand: Kirsten Rasmussen.

Dirigent: Tom Jensen.